Ημερομηνία ανάρτησης : 03/04/2021

Τίτλος ανακοίνωσης : Κοινωνική Μέριμνα για φοιτήτριες και φοιτητές του ΤΕΕΑΠΗ

Σύντομη περιγραφή : Ενημερωτικό πλαίσιο για την υποστήριξη φοιτητριών και φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Αναλυτική περιγραφή : Θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος, ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) λειτουργεί Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας, το οποίο προσφέρει ένα σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών όπως: Κοινωνική Μέριμνα, Ψυχολογική Στήριξη, Υποστήριξη στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Προσβασιμότητα Εκπαιδευτικού Υλικού, κ.λ.π. Το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, των οποίων η συμμετοχή στην ακαδημαϊκή ζωή του Πανεπιστημίου εμποδίζεται εξαιτίας κοινωνικών, ψυχολογικών και οικονομικών προβλημάτων ή/και απρόβλεπτων γεγονότων καθώς και σε φοιτήτριες και φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ταυτόχρονα, στο ΤΕΕΑΠΗ λειτουργεί Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας η οποία αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του ΠΠ και το Τμήμα (φοιτητές/τριες, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη, τις κ.κ.: (α) Αριστέα Φύσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια, arfyssa@upatras.gr, (β) Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, earvanitis@upatras.gr, (γ) Ειρήνη Σκοπελίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, eskopel@upatras.gr, και (δ) Μαρία Φραγκάκη, ΕΔΙΠ, fragakim@upatras.gr.
Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθηθούν για την ενεργοποίηση των υποστηρικτικών πρακτικών της Κοινωνικής Μέριμνας του ΠΠ και του ΤΕΕΑΠΗ.

1 επισυναπτόμενο αρχείο : / Επισυναπτόμενο αρχείο /