Μάθημα : (ESC_110) Εισαγωγή στην Ψυχολογία
Τομέα : Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης
Διδάσκων : Ειρήνη Σκοπελίτη
Εξάμηνο : 1ο ( Υποχρεωτικό )

Περιγραφή : Το μάθημα προσφέρει μία συστηματική εισαγωγή στην επιστήμη της ψυχολογίας, μέσα από τις καθιερωμένες θεωρίες του κλάδου και τις πρόσφατες εξελίξεις. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται μία εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία της ψυχολογίας και παρουσιάζονται οι κύριοι ερευνητικοί τομείς της ψυχολογίας καθώς και οι μέθοδοι έρευνας και η δεοντολογία στις ψυχολογικές έρευνες. Εξετάζονται οι βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς και της νόησης και τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου νου (αισθητηριακές διεργασίες, αντίληψη, μνήμη, γλώσσα, σκέψη, μάθηση).

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
• Να έχουν διαμορφώσει μία εικόνα για το αντικείμενο μελέτης της επιστήμης της ψυχολογίας
• Να κατανοούν τους διαφορετικούς στόχους των κλάδων της αλλά και την επιστημονική αλληλεπίδραση μεταξύ τους
• Να διαθέτουν μία θεωρητική βάση για τις κύριες λειτουργίες του ανθρώπινου νου, όπως αυτές προσεγγίζονται από την επιστήμη της ψυχολογίας
• Να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα κατάλληλα θεωρητικά σχήματα για την ερμηνεία ψυχολογικών φαινομένων
• Να μπορούν να διασυνδέσουν το επιστημονικό και ερευνητικό περιεχόμενο της ψυχολογίας με άλλες επιστήμες
• Να προσεγγίζουν κριτικά σύγχρονα ζητήματα της επιστήμης της ψυχολογίας


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με την υποστήριξη power-point παρουσιάσεων και συζήτηση

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις

Περίγραμμα : Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται μια εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία της ψυχολογίας. Παρουσιάζονται οι ιστορικές καταβολές, οι σύγχρονες θεωρήσεις, οι κύριοι τομείς έρευνας της ψυχολογίας, οι μέθοδοι έρευνας, και η δεοντολογία. Εξετάζονται οι βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς και της νόησης καθώς και οι οντογενετικής τους ανάπτυξη. Τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου νου (αισθητηριακές διεργασίες, αντίληψη, συνείδηση, μνήμη, γλώσσα, σκέψη, μάθηση, κίνητρα, συγκίνηση).

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
• Εισαγωγή στην επιστήμη της Ψυχολογίας
• Ιστορική Αναδρομή
• Τομείς έρευνας της σύγχρονης Ψυχολογίας
• Μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία
• Βιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς και νόησης
• Θεωρίες για την ανθρώπινη ανάπτυξη: γνωστική & κοινωνική ανάπτυξη
• Μάθηση υπό το πρίσμα του συμπεριφορισμού και της γνωστικής ψυχολογίας
• Αντίληψη ως γνωστική διεργασία
• Μνήμη: Δομικά μέρη, Λειτουργία, & Είδη μνημονικής καταγραφής
• Γλώσσα: Δομικά μέρη & Θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης
• Σκέψη: Βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου συλλογισμού


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
Αtkinson, L.R., Atkinson, C.R., Smith, E.E., Bem, J.D., & Nolen- Hoeksema, S. (2003). Eισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard, Τόμος Α, (Επιμ. Γ. Βορριά, Μπ. Ντάβου, & Ζ. Παπαληγούρα), Εκδόσεις Παπαζήση.
Βοσνιάδου, Σ. (2005). Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Τόμος Α & B, Εκδόσεις Gutenberg.
Hayes, N. (1998). Eισαγωγή στην Ψυχολογία, (επιμ. Ι. Παρασκευόπουλος), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner, D. M., (2012). Ψυχολογία, (επιμ. Σ. Βοσνιάδου), Εκδόσεις Gutenberg.

eclass : https://eclass.upatras.gr/courses/PN1524/index.php
url :