Μάθημα : (ESC_305) Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Τομέα : Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης
Διδάσκων : Ειρήνη Σκοπελίτη
Εξάμηνο : 2ο ( Επιλογής )

Περιγραφή : Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της διεργασίας της ανθρώπινης ψυχολογικής ανάπτυξης από τη σύλληψη έως και την παιδική ηλικία. Παρουσιάζονται όλες οι βασικές έννοιες της ανάπτυξης του παιδιού και οι επικρατέστερες θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
• Να έχουν διαμορφώσει μία εικόνα για το αντικείμενο μελέτης της επιστήμης της αναπτυξιακής ψυχολογίας
• Να κατανοούν τους ερευνητικούς στόχους του κλάδου της αναπτυξιακής ψυχολογίας και τις διαφορετικές μεθόδους έρευνας
• Να διαθέτουν μία θεωρητική βάση για την ανάπτυξη που συντελείται από τη στιγμή της σύλληψης μέχρι την εφηβεία
• Να αντιλαμβάνονται την επίδραση της φύσης έναντι της ανατροφής στην αναπτυξιακή διαδικασία
• Να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα κατάλληλα θεωρητικά σχήματα για την ερμηνεία ψυχολογικών φαινομένων ανάπτυξης
• Να μπορούν να διασυνδέσουν το επιστημονικό και ερευνητικό περιεχόμενο της αναπτυξιακής ψυχολογίας με άλλους κλάδους της ψυχολογίας αλλά και με άλλες επιστήμες
• Να προσεγγίζουν κριτικά σύγχρονα ζητήματα της επιστήμης της αναπτυξιακής ψυχολογίας, όπως το ζήτημα των ατομικών διαφορών στην ανάπτυξη


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με τη χρήση powerpoint παρουσιάσεων - Εργασίες (προαιρετικές)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις & αξιολόγηση των εργασιών

Περίγραμμα : Παρουσιάζονται όλες οι βασικές έννοιες της αναπτυξιακής ψυχολογίας, (οντογένεση και φυλογένεση) και αναφέρονται αναλυτικά οι μέθοδοι έρευνας της αναπτυξιακής ψυχολογίας και ειδικότερα τα μεθοδολογικά και δεοντολογικά προβλήματα των ερευνών της ανάπτυξης. Γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση των θεωριών της ανθρώπινης ανάπτυξης. Διερευνάται η επίδραση της προγενετικής ανάπτυξης και της γέννησης καθώς και η σημασία των πρώιμων εμπειριών στη μετέπειτα ανάπτυξη του παιδιού. Τέλος, μελετάται η γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού κατά τη βρεφική, νηπιακή και μέση παιδική ηλικία.
Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
• Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
• Μέθοδοι έρευνας: μεθοδολογικά και δεοντολογικά ζητήματα των ερευνών της ανάπτυξης
• Εισαγωγή στις θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης
• Γονίδια και περιβάλλον: ο ρόλος τους στην ανάπτυξη του ανθρώπου
• Προγενετική ανάπτυξη και γέννηση
• Βρεφική ηλικία: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη
• Πρώτη παιδική ηλικία: γνωστική, κοινωνική, ηθική, και γλωσσική ανάπτυξη
• Μέση παιδική ηλικία: γνωστική, κοινωνική, και ηθική ανάπτυξη


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
Βοσνιάδου, Σ. (1992). Κείμενα Εξελικτικής Ψυχολογίας, τόμοι 1-3, Αθήνα: Gutenberg.
Cole, M. & Cole, S. (2011). Η ανάπτυξη των Παιδιών, Ενιαίος Τόμος, (Επιμ. Ζ. Παπαληγούρα, Π. Βορριά, & Ζ. Μπαμπλέκου), Εκδόσεις Gutenberg.
Feldman, R.S. (2009). Εξελικτική Ψυχολογία: Διά βίου ανάπτυξη, Τόμος 1, (Επιμ. Η. Μπεζεβέγκης), Εκδόσεις Gutenberg.
Κουγιουμτζάκης, Γ. (1995). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Παρελθόν, Παρόν, και Μέλλον, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (1985). Εξελικτική Ψυχολογία 1-3, Αθήνα: ιδιωτική έκδοση.
Shaffer, D.R. (2008). Εξελικτική Ψυχολογία, (Επιμ. Ε. Μακρή- Μπότσαρη), Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.

eclass : https://eclass.upatras.gr/courses/PN1532/
url :