Μάθημα : (ESC_581) Νόηση και Μάθηση: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρμογές (ΠΑΡ.+ΕΡΓ./ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
Τομέα : Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης
Διδάσκων : Ειρήνη Σκοπελίτη
Εξάμηνο : 5ο ( Επιλογής )

Περιγραφή : Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τις βασικότερες θεωρητικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τον τρόπο που τα παιδιά αποκτούν γνωσεις και αναπαριστούν τις έννοιες, να ερμηνεύσει τις διαδικασίες αναπαράστασης, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των γνώσεων και να παρουσιάσει διδακτικές πρακτικές σύμφωνες με τα θεωρητικά πλαίσια που θα προάγουν τη μάθηση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
• Να έχουν εξοικειωθεί με τις θεωρητικές απόψεις της γνωστικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας για τη ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών
• Να γνωρίζουν τις θεωρίες για την αναπαράσταση, την οργάνωση και την αναδιοργάνωση των γνώσεων
• Να αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη μάθηση εννοιών
• Να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε κατάλληλες πρακτικές για τη διδασκαλία εννοιών και την αποφυγή ενδεχόμενων δυσκολιών
• Να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πρακτικά διδακτικές τεχνικές για την κατανόηση μίας έννοιας


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις με την υποστήριξη power-point παρουσιάσεων και συζήτηση. Ανάθεση εργασιών σε ομάδες φοιτητών και προφορική παρουσίαση.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις & αξιολόγηση των εργασιών και παρουσιάσεων.

Περίγραμμα : Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
• Θεωρίες μάθησης: Piaget, Vygotsky, Bruner
• Σύγχρονες θεωρίες εννοιολογικής ανάπτυξης και αναπαράστασης των γνώσεων
• Η μάθηση ως διαδικασία αναδιοργάνωσης των γνώσεων
• Θεωρίες περί εννοιολογικής αλλαγής: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
• Νόηση και Μάθηση εννοιών σε διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως της Φυσικής, της Παρατηρησιακής Αστρονομίας, της Βιολογίας, των Μαθηματικών, και της Ιστορίας
• Οντολογικές και επιστημολογικές πεποιθήσεις στη μάθηση
• Ανατρεπτικά κείμενα και εννοιολογική κατανόηση
• Ο ρόλος των διδακτικών αναλογιών στη διαδικασία της μάθησης

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Βοσνιάδου, Σ. (1992). Κείμενα Εξελικτικής Ψυχολογίας, τόμος 2: Σκέψη, Αθήνα: εκδόσεις Gutenberg.
Βοσνιάδου, Σ. (1998). Γνωσιακή Ψυχολογία: Ψυχολογικές μελέτες και δοκίμια. Αθήνα: Δαρδανός.
Κυριακοπούλου, Ν. & Σκοπελίτη, Ε. (2019). Νόηση και μάθηση υπό το πρίσμα της εννοιολογικής αλλαγές: Σύγχρονες έρευνες και προβληματισμοί. Αθήνα: εκδόσεις Gutenberg.
Donaldson, M. (1991). Η σκέψη των παιδιών. (Επιμ. Σ. Βοσνιάδου), Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
Siegler, R. (2002). Πώς σκέφτονται τα παιδιά. (Επιμ. Σ. Βοσνιάδου), Εκδόσεις Gutenberg.

eclass : https://eclass.upatras.gr/courses/PN1603/
url :