Μάθημα : (ΨΝΟ217) Ψυχολογία της Νόησης
Τομέα : Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης
Διδάσκων : Ειρήνη Σκοπελίτη
Εξάμηνο : 2ο ( Επιλογής )

Περιγραφή :
Στο μάθημα αυτό θα γίνει μία συστηματική εξέταση των θεωριών της ψυχολογίας που ασχολούνται με την κατανόηση των διαδικασιών της σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων και της μάθησης. Θα εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στη λογική και στην ψυχολογία της νόησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη σημασία της προϋπάρχουσας γνώσης στη γνωστική ανάπτυξη και στις θεωρίες γύρω από τα θέματα της αναπαράστασης των γνώσεων, της κατηγοριοποίησης, του σχηματισμού και ανάπτυξης των εννοιών και της εννοιολογικής αλλαγής. Θα συζητηθεί αναλυτικά η ανάπτυξη των γνώσεων σε συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς, όπως η φυσική και τα μαθηματικά και θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από το χώρο της μάθησης και επίλυσης προβλημάτων σε αυτούς τους γνωστικούς τομείς. Τέλος, θα εξεταστεί ο ρόλος των αναλογιών και των εργαλείων στην επίλυση προβλημάτων, τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως:
• Πώς σκέφτονται οι άνθρωποι;
• Υπάρχει ορθολογικότητα στην ανθρώπινη σκέψη;
• Ποιος είναι ο ρόλος των νοητικών μοντέλων και πότε οι άνθρωποι χρησιμοποιούν νοητικές αναπαραστάσεις για να λύσουν ένα πρόβλημα;
• Ποιος είναι ο ρόλος της προϋπάρχουσας γνώσης στη γνωστική ανάπτυξη;
• Πώς αναπτύσσονται οι γνώσεις των παιδιών στη φυσική και τα μαθηματικά και ποιος είναι ο ρόλος των διδακτικών αναλογιών και των πολιτισμικών εργαλείων στην ανάπτυξη αυτή;

Περίγραμμα :
• Έννοιες: Προσεγγίσεις που βασίζονται στην ομοιότητα και ο ρόλος των θεωριών στη διαμόρφωσή των εννοιών
• Γνωστική Ανάπτυξη: Piaget & Vygotsky
• Θεωρίες Επεξεργασίας Πληροφοριών
• Εξελικτικές Θεωρίες για τη Νόηση
• Θεωρίες για τη Νοημοσύνη
• Το πρόβλημα της Εννοιολογικής Αλλαγής:
- Εννοιολογική Αλλαγή στη Φυσική και την Αστρονομία
- Εννοιολογική Αλλαγή στα Μαθηματικά
- Ο ρόλος των Πολιτισμικών Εργαλείων και των Διδακτικών Αναλογιών στην Εννοιολογική Αλλαγή

eclass : https://eclass.upatras.gr/courses/PN1644/
url :