Ελληνικά περιοδικά
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Τεύχος
2021 Βεργίδου, A.Δ. και Υφαντή, Α.Α. Εκφράσεις ηγεσίας στο έργο των διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας: Μια εμπειρική μελέτη. 177
2020 Κατσιγιάννη, Ε. και Υφαντή, Α.Α. Ανασκοπώντας το ηγετικό παράδειγμα για τη βελτίωση του σχολείου. 70,
2020 Καμπεζά, Μ. Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο: Αναδεικνύοντας τη σημασία της προαξιολόγησης και τη σύνδεσή της με διαδικασίες ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών 6
2019 Καραλής, Θ. Peter Jarvis: Όψεις μίας διαδρομής 45
2019 Βαρβουτσή, Ν., Γιαχαλή, Θ., & Κολιόπουλος, Δ. Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Αίθουσα Οδοντιατρικής Σχολής του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: θεωρητικές και μεθοδολογικές παράμετροι
2019 Σταυρόπουλος, Β., Λαβίδας, Κ., & Κολιόπουλος, Δ. Η οικοδόμηση ενεργειακών εννοιών από μαθητές γυμνασίου για το σύνθετο τεχνολογικό σύστημα του αυτοκινήτου
2019 Κοκκόση, Α., & Πούλου, Μ. Αντιλήψεις παιδιών και εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για το είδος των μεταξύ τους σχέσεων 3/2019
2019 Ρήγα, Β., & Παρούση, Α. Οι παραστασιακές σπουδές στην Αμερική. Διαφαινόμενες προεκτάσεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών 20
2019 Κατσιγιάννη, Ε., & Υφαντή, Α. Α. Εκπαιδευτικές πολιτικές για το ρόλο του διευθυντή σχολείου στη σχολική βελτίωση στην Ελλάδα 170
2019 Βεργίδου, Α., & Υφαντή, Α.Α. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα: Η αναπαραγωγή της κουλτούρας τους και τα καινοτομικά τους στοιχεία 36
2019 Φωτοπούλου, Β. Επαγγελματική ταυτότητα σε σχηματισμό: Προπτυχιακοί φοιτητές αντιλαμβάνονται και περιγράφουν τον εαυτό τους ως εκπαιδευτικό 3
2018 Maniou, Ei., & Kondyli, M. ... 26
2018 Βεργίδου, Α.Δ., Βεργίδης, Δ.Κ., & Υφαντή, Α.Α. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: εκπαιδευτικές καινοτομίες και σχολική κουλτούρα. Αναπαραγωγή ή προσαρμογή;
2018 Τσαλαπάτης, Ν., & Ρήγα, Β. Πειραματική εφαρμογή των σωματικών πρακτικών του Θεόδωρου Τερζόπουλου στο Δημοτικό Σχολείο 4
2017 Φωτοπούλου, Β.Σ. Ανιχνεύοντας την επαγγελματική ταυτότητα των προπτυχιακών φοιτητών μέσα από την πρακτική τους άσκηση. Μια εμπειρική μελέτη 64
2017 Βοζαΐτης, Γ.Ν., & Υφαντή, Α.Α. Θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις πολιτικές επιλογής τους 161
2017 Μουρίκη, Α. (Βιβλιοκρισία του:) Μωρίς Μερλώ-Ποντύ (Maurice Merleau-Ponty): Φαινομενολογία της αντίληψης (μετάφραση Κική Καψαμπέλη· Αθήνα: Nήσος, 2016) 2017-2
2017 Βάος, Α., & Κεσεμίδη, Γ. Η αξιολόγηση της εικαστικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
2017 Φωτοπούλου, Β.Σ. Αποτυπώνοντας απόψεις και εμπειρίες προπτυχιακών φοιτητών ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών για την πρακτική τους άσκηση: Μια μελέτη περίπτωσης 163
2016 Αρβανίτη, Ε., & Κατσαρός, Γ. Eνδοσχολική επαγγελματική μάθηση και διαφοροποίηση του διδακτικού σχεδιασμού 2
2016 Boζαΐτης, Γ., Υφαντή, Α.Α., & Βεργίδης, Δ. Θέσεις Σχολικών Συμβούλων για τη συμβολή τους στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 33
2016 Μπάλιας, Στ., & Μπέστιας, Γ. Εκπαιδευτική ηγεσία: ο ρόλος της ως παράγοντας προώθησης μεταρρυθμίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 6
2016 Υφαντή, Α.Α., & Φωτοπούλου, Β.Σ. Απόψεις τελειόφοιτων Παιδαγωγικών Τμημάτων για την επαγγελματική τους ταυτότητα
2016 Kατσιγιάννη, Ε.Α., & Υφαντή, Α.Α. O θεσμός του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ιστορική ανασκόπηση 3
2016 Παπαδημητρίου, Π.Α., Καραντζής, Ι., & Υφαντή, Α.Α. Απόψεις εκπαιδευτικών των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων για την αυτονομία τους Ιαν-Μαρτ 2016