Ελληνικά περιοδικά
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Τεύχος
2021 Βεργίδου, A.Δ. και Υφαντή, Α.Α. Εκφράσεις ηγεσίας στο έργο των διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας: Μια εμπειρική μελέτη. 177
2020 Καραλής, Θ., Κεδράκα, Κ., Ράικου, Ν. & Καλτσίδης, Χ. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική στην εποχή της COVID-19: Απόψεις και συναισθήματα φοιτητών γύρω από την μετάβαση στη διαδικτυακή διδασκαλία 48
2020 Κατσιγιάννη, Ε. και Υφαντή, Α.Α. Ανασκοπώντας το ηγετικό παράδειγμα για τη βελτίωση του σχολείου. 70,
2020 Καμπεζά, Μ. Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο: Αναδεικνύοντας τη σημασία της προαξιολόγησης και τη σύνδεσή της με διαδικασίες ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών 6
2019 Καραλής, Θ. Peter Jarvis: Όψεις μίας διαδρομής 45
2019 Βαρβουτσή, Ν., Γιαχαλή, Θ., & Κολιόπουλος, Δ. Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Αίθουσα Οδοντιατρικής Σχολής του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: θεωρητικές και μεθοδολογικές παράμετροι
2019 Σταυρόπουλος, Β., Λαβίδας, Κ., & Κολιόπουλος, Δ. Η οικοδόμηση ενεργειακών εννοιών από μαθητές γυμνασίου για το σύνθετο τεχνολογικό σύστημα του αυτοκινήτου
2019 Κοκκόση, Α., & Πούλου, Μ. Αντιλήψεις παιδιών και εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για το είδος των μεταξύ τους σχέσεων 3/2019
2019 Ρήγα, Β., & Παρούση, Α. Οι παραστασιακές σπουδές στην Αμερική. Διαφαινόμενες προεκτάσεις στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών 20
2019 Κατσιγιάννη, Ε., & Υφαντή, Α. Α. Εκπαιδευτικές πολιτικές για το ρόλο του διευθυντή σχολείου στη σχολική βελτίωση στην Ελλάδα 170
2019 Βεργίδου, Α., & Υφαντή, Α.Α. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα: Η αναπαραγωγή της κουλτούρας τους και τα καινοτομικά τους στοιχεία 36
2019 Φωτοπούλου, Β. Επαγγελματική ταυτότητα σε σχηματισμό: Προπτυχιακοί φοιτητές αντιλαμβάνονται και περιγράφουν τον εαυτό τους ως εκπαιδευτικό 3
2018 Maniou, Ei., & Kondyli, M. ... 26
2018 Βεργίδου, Α.Δ., Βεργίδης, Δ.Κ., & Υφαντή, Α.Α. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: εκπαιδευτικές καινοτομίες και σχολική κουλτούρα. Αναπαραγωγή ή προσαρμογή;
2018 Τσαλαπάτης, Ν., & Ρήγα, Β. Πειραματική εφαρμογή των σωματικών πρακτικών του Θεόδωρου Τερζόπουλου στο Δημοτικό Σχολείο 4
2017 Φωτοπούλου, Β.Σ. Ανιχνεύοντας την επαγγελματική ταυτότητα των προπτυχιακών φοιτητών μέσα από την πρακτική τους άσκηση. Μια εμπειρική μελέτη 64
2017 Βοζαΐτης, Γ.Ν., & Υφαντή, Α.Α. Θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις πολιτικές επιλογής τους 161
2017 Μουρίκη, Α. (Βιβλιοκρισία του:) Μωρίς Μερλώ-Ποντύ (Maurice Merleau-Ponty): Φαινομενολογία της αντίληψης (μετάφραση Κική Καψαμπέλη· Αθήνα: Nήσος, 2016) 2017-2
2017 Βάος, Α., & Κεσεμίδη, Γ. Η αξιολόγηση της εικαστικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
2017 Φωτοπούλου, Β.Σ. Αποτυπώνοντας απόψεις και εμπειρίες προπτυχιακών φοιτητών ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών για την πρακτική τους άσκηση: Μια μελέτη περίπτωσης 163
2016 Αρβανίτη, Ε., & Κατσαρός, Γ. Eνδοσχολική επαγγελματική μάθηση και διαφοροποίηση του διδακτικού σχεδιασμού 2
2016 Boζαΐτης, Γ., Υφαντή, Α.Α., & Βεργίδης, Δ. Θέσεις Σχολικών Συμβούλων για τη συμβολή τους στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 33
2016 Μπάλιας, Στ., & Μπέστιας, Γ. Εκπαιδευτική ηγεσία: ο ρόλος της ως παράγοντας προώθησης μεταρρυθμίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 6
2016 Υφαντή, Α.Α., & Φωτοπούλου, Β.Σ. Απόψεις τελειόφοιτων Παιδαγωγικών Τμημάτων για την επαγγελματική τους ταυτότητα
2016 Kατσιγιάννη, Ε.Α., & Υφαντή, Α.Α. O θεσμός του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ιστορική ανασκόπηση 3