Διεθνή συνέδρια
Έτος Όνομα / ονόματα Τίτλος Εκδότης
2022 Sotiropoulou-Zormpala, M., & Mouriki, A. Experiential aesthetics-based arts integration activities in the teaching of the Mathematics syllabus
2021 Mouriki, A. & Sotiropoulou-Zormpala, M. Aesthetics-based teaching approaches. An aesthetic teaching for environmental subjects
2021 Raikou, N. Redefining adulthood: students’ emerging adulthood and the role of university in adult development and education The University of British Columbia
2021 Ράικου, Ν., Κωνσταντοπούλου, Γ. & Λαβίδας, Κ. Άγχος και δεξιότητες εκπαιδευτικών κατά τη διαχείριση της εκπαιδευτικής κρίσης λόγω της πανδημίας COVID-19 ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
2021 Φραγκάκη, Μ., Αναγνώστου, Σ. Μουρούζη, Α. Αποστολάκου, Μ. (προς δημοσίευση) Διάδραση, Αυτονομία, Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση και Ενεργό Εμπλοκή Μαθητών στη Σχολικη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μελέτη Περίπτωσης στην Κύπρο την περίοδο της Πανδημίας COVID 19 (προς δημοσίευση)
2021 Φραγκάκη, Μ., Ζυμπουλάκη, Ε, Κωνσταντίνου, Π., Λουμπάκη, Μ. (προς δημοσίευση) Αξιοποίηση Μαθησιακών Μοντέλων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα
2021 Raikou, N. The Induced Disorienting Dilemmas in Higher Education: Fostering Transformative Learning in Universities
2021 Φραγκάκη, Μ., Τσουρλή, Ε., Δαλακούρα, Ζ. Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Πανεπιστημιακή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Αναπτύσσοντας δεξιότητες του 21ου αιώνα σε ενήλικες φοιτητές Ανοικτών Πανεπιστημίων (προς δημοσίευση)
2021 Fragkaki, M., & Mystakidis, S. (under review). Higher Education Faculty Views and Needs on Distance Professional Development Training Pedagogy.
2021 Khalilia, W. M., Fragkaki, M., Yahya, B. Z., & Khasib, S. M. Virtual Reality Worlds Integration in Forensic Molecular Biology Courses
2020 Raikou, N. Crash test on teachers’ skills. A need for redefining their professional identity? Czech University of Life Sciences Prague
2020 Koufou A. The transposition of a traumatic historic event through a museum educational program
2020 Eugenia Arvanitis “Unpacking” Migration: Recognition of the benefits of individuals on the move in our societies
2020 Eugenia Arvanitis Refugee Education: Forming a collective wisdom for dialogue and transformation
2020 Eugenia Arvanitis Transmitting the Greek heritage language in the Cosmopolitanization era: The example of Greek ethnic schools in Australia
2020 Fragkaki, M., Mystakidis, S., & Filippousis, G. Design and Evaluation of an Augmented and Virtual Reality Flipped-Learning Course for K-12 Educators
2020 Mystakidis, S., Fragkaki, M., & Hatzilygeroudis, I. Stairway to Heaven: Instructional Design Alignment in a Serious Game for Experiential Religious Education in Virtual Reality
2020 Fragkaki, M., Mystakidis, S., Hatzilygeroudis, I., Kovas, K., Palkova, Z., Salah, Z., & Ewais, A. TPACK Instructional Design Model in Virtual Reality for Deeper Learning in Science and Higher Education: From “Apathy” To “Empathy"
2020 Spyropoulou, D. and Ifanti, A. A. Undergraduate students’ participation in health promotion services and activities: A Greek University case study. CARN Virtual Conference 2020: “Raised Voices”
2020 Πίτσου, Χ., Χάιδας, Α., & Μπάλιας, Σ. H Συμβολή των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών στην Προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού CW-Smile
2020 Andrikopoulos, V.P. and Ifanti, A.A New Public Management and the educational executives' selection policies in Greece. 3rd International Conference, Future of Teaching and Education (virtual presentation)
2020 Vlachogianni, P., Tselios, N., & Xenos, M. Perceived usability of Learning Management Systems and University Websites: A systematic review
2020 Alexandrakis, D., Chorianopoulos, K., & Tselios, N. Implicit factors related to Greek older adults’ perceived usability: An exploratory study
2020 Meli, K., Koliopoulos, D. Research-based design of a teaching and learning sequence of the first law of thermodynamics ESERA
2019 Eugenia Arvanitis Refugee family relationships of domesticity and cohabitation in Greece