Αρχική Σπουδές Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Πληροφορίες


Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Σκοπός

Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη διεξαγωγή σύγχρονης επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην επιστημονική πρόοδο.

Αντικείμενο

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/ και στα επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει. Οι σπουδές αυτές οδηγούν σε απονομή Διδακτορικού Διπλώματος.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) και μεγαλύτερη από έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΔΣ.

Κατηγορίες υποψήφιων για το ΠΔΣ

Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες έχουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή έχουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Για αναλυτικότερη ενημέρωση (π.χ. εξαιρέσεις ως προς την κατοχή ΔΜΣ), βλ. Κανονισμό ΠΔΣ.

Διαδικασία εισαγωγής υποψήφιων

Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα θέσεις υποψήφιων διδακτόρων (ΥΔ), οι οποίες δημοσιοποιούνται στον ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Η προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τις προθεσμίες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής αίτησης εκπόνησης ΔΔ, και τη διαδικασία επιλογής ΥΔ. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης ΔΔ από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΔΣ.

Εγγραφή και ανανέωσή της κάθε ακαδημαϊκό έτος

Η αρχική εγγραφή κάθε ΥΔ γίνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατά την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της αίτησής του/της, και πρέπει να ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΔΣ.

Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και Ορισμός Θέματος

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή και το θέμα της ΔΔ ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση του/της Επιβλέποντα/Επιβλέπουσας σε συνεργασία με τον/την ΥΔ. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί στη συνεδρίαση της Συνέλευσης κατά την οποία αποφασίζεται η έγκριση της αίτησης του/της υποψήφιου/ας, ή σε επόμενη συνεδρίαση της Συνέλευσης σε διάστημα τριών (3) μηνών από την πρώτη. Η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αποτελεί το σημείο έναρξης του χρόνου εκπόνησης της ΔΔ. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΔΣ.

Εκθέσεις Προόδου

Ο/Η ΥΔ οφείλει να υποβάλλει εγγράφως μία «Έκθεση Προόδου» της Διδακτορικής του Διατριβής κάθε έτος και να την παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Το αναλυτικό αυτό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Διατριβής καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του/της ΥΔ. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΔΣ.

Άλλες υποχρεώσεις

Οι ΥΔ οφείλουν να παρουσιάζουν τα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα για τον σκοπό αυτό. Επίσης, οφείλουν να συμμετέχουν σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια και να επιδιώκουν τη διεθνοποίηση και την αναγνώριση της έρευνάς τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο από τον/την Επιβλέποντα/Επιβλέπουσα, οι ΥΔ οφείλουν επίσης να παρακολουθούν συγκεκριμένα μαθήματα ή σεμινάρια. Τέλος, εάν κρίνεται αναγκαίο, οι ΥΔ είναι δυνατόν να αναλαμβάνουν επικουρικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΔΣ.

Υποστήριξη και Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της ΔΔ, ο/η ΥΔ υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή εγκρίνει την αίτηση, ακολουθεί ο ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της ΔΔ. Ο/Η ΥΔ υποστηρίζει δημόσια τη Διατριβή του ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία την κρίνει ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και τελικά την αξιολογεί ως επιτυχή ή ανεπιτυχή. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΔΣ.

Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

Για την αναγόρευση σε Διδάκτορα, ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος μία σειρά δικαιολογητικών που περιγράφονται στον Κανονισμό ΠΔΣ. Η επίσημη αναγόρευση του/της υποψήφιου/ας σε Διδάκτορα γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με βάση το «Πρακτικό» της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η τελετή ορκωμοσίας και καθομολόγησης, καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδάκτορα, ακολουθούν τα Πρότυπα των σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΔΣ.

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ/ΠΔΣ

Μαρίντα Εργαζάκη (Διευθύντρια)
Στάθης Μπάλιας (Αναπληρωτής Διευθυντής)
Γεράσιμος Κουστουράκης
Βασιλική Ρήγα
Ειρήνη Σκοπελίτη