Αρχική Προσωπικό Ειρήνη Σκοπελίτη ( Επίκουρη Καθηγήτρια )


Βιογραφικό

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, στο γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Αναπτυξιακή Ψυχολογία της Παιδικής Ηλικίας».
(ΦΕΚ διορισμού: 1200/18-10-2018, τ. Γ) - (ΦΕΚ μονιμοποίησης: 930/18-04-2022, τ. Γ)

> 2020-σήμερα: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Beliefs about learning and teaching” (Project No.:6767) - Flinders University, Adelaide, Australia
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Mike Lawson, Emeritus Professor, College of Education, Psychology & Social Work & Stella Vosniadou, Strategic Professor in Education College of Education, Psychology and Social Work, Flinders University
> 2014-2018: Συνεργάτιδα στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Περιγραφή της εννοιολογικής αλλαγής στον τομέα της παρατηρησιακής αστρονομίας και διδακτικές στρατηγικές για την προώθηση της». Υπεύθυνη προγράμματος: Στέλλα Βοσνιάδου, Ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Strategic professor του Flinders University. Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τον ΕΛΚΕ-Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
> 2007-2010: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Humans: The analogy making species», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (6ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Άξονας Προτεραιότητας: NEST-PATHFINDER, «What does it mean to be human», 29088).
> 2002-2005: Βασική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Το Πρόβλημα της Εννοιολογικής Αλλαγής στον Χώρο των Φυσικών Επιστημών: Μεθοδολογικά και Θεωρητικά Προβλήματα» χρηματοδοτούμενο από το έργο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Υποτροφίες Έρευνας με Προτεραιότητα στην Βασική Έρευνα», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
> 2002-2003: Βοηθός έρευνας στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «ITCOLE – Innovative Technology for Collaborative Learning and Knowledge Building», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Άξονας Προτεραιότητας: Education and Training Research).

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακής Επιστήμης.
Γενική γραμματέας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ).


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Γνωστική ανάπτυξη, Εννοιολογική ανάπτυξη, Κατηγοριοποίηση εννοιών, Διαδικασίες-Μηχανισμοί μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες

Ώρες Συνεργασίας: Κατόπιν συνεννόησης στο eskopel@upatras.gr ή στο 6933078645
Δευτέρα & Τετάρτη 10:00-12:00 & Παρασκευή 14:00-15:00

Τηλεφωνική επικοινωνία - 6933078645 - Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00Βιβλία

Σκοπελίτη, Ε., Μεσσήνης, Λ., & Μπαμπλέκου, Ζ. (Επιμ.), Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία: Ένας Νους – Πολλές Προσεγγίσεις. Τόμος Πρακτικών του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ και 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Νευροψυχολογίας της ΕΛΨΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, εκδ. Gutenberg, 2020 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Κυριακοπούλου, Ν., & Σκοπελίτη, Ε. (Επιμ.), Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής: Σύγχρονες Έρευνες και Προβληματισμοί, Αθήνα, Gutenberg, 2019 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Κεφάλαια βιβλίων

Κυριακοπούλου, Ν., & Σκοπελίτη, Ε. (Επιμ.), 2019, Εισαγωγή, Ν. Κυριακοπούλου & Ε. Σκοπελίτη (Επιμ.), Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής: Σύγχρονες Έρευνες και Προβληματισμοί, Αθήνα, Gutenberg

Σκοπελίτη, Ε., 2019, Μεθοδολογικά Ζητήματα στη Μελέτη Εννοιολογικών Αλλαγών: Το Παράδειγμα της Παρατηρησιακής Αστρονομίας, Ν. Κυριακοπούλου & Ε. Σκοπελίτη (Επιμ.), Νόηση και Μάθηση υπό το Πρίσμα της Εννοιολογικής Αλλαγής: Σύγχρονες Έρευνες και Προβληματισμοί, Αθήνα, Gutenberg

Σκοπελίτη, Ε., 2017, Η Ανάπτυξη των Παιδιών: Η Γνωστική Ανάπτυξη και η Κρίσιμη Περίοδος της Προσχολικής Ηλικίας, -, Σύγχρονες Ερευνητικές Τάσεις στην Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

Vosniadou, S., Vamvakoussi, X., & Skopeliti, I., 2008, The framework theory approach to the problem of conceptual change, S. Vosniadou (Ed.), International Handbook of Research on Conceptual Change, New York, Routledge (επισυναπτόμενο αρχείο)


Ελληνικά περιοδικά

Σκοπελίτη, Ε., & Βοσνιάδου, Σ., 2011, Τα ανατρεπτικά κείμενα και η πληροφορία κατηγοριοποίησης ως παράγοντες προώθησης της εννοιολογικής αλλαγής ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 18

Βοσνιάδου, Σ., Βαμβακούση, Ξ., & Σκοπελίτη, Ε., 2008, Το πρόβλημα της εννοιολογικής αλλαγής υπό το πρίσμα της μάθησης ΝΟΗΣΙΣ Έννοιες και Εννοιολογική Αλλαγή

Βοσνιάδου, Σ., & Σκοπελίτη, Ε., 2008, Αναπτυξιακές αλλαγές στην κατηγοριοποίηση της έννοιας της γης ΝΟΗΣΙΣ Γνωστική Ανάπτυξη


Διεθνή περιοδικά

Zacharos, K., Skopeliti, I., Aggelopoulou, D., & Karalis, T., 2020, Preschool educators’ self-efficacy beliefs about teaching probabilistic concepts and their change in the course of participating an inquiry-based training program, Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair 7 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Vosniadou, S., & Skopeliti, I., 2019, Evaluating the effects of analogy enriched text on the learning of science: The importance of learning indexes, Journal of Research in Science Teaching 56

Riga, A. & Skopeliti, I., 2019, Collaborative learning activities and their substantial role in the cognitive development of children with Learning Disabilities, International Journal of the University of Patras UNESCO Chair 6

Vosniadou, S., & Skopeliti, I., 2017, Is it the Earth that Turns or the Sun that Goes Behind the Mountains? Students’ Misconceptions about the Day/Night Cycle after Reading a Science Text, International Journal of Science Education 39

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2016, The Role of Categorical Information in Refutation Texts, Journal of Cognitive Science 17

Vosniadou, S., & Skopeliti, I., 2013, Conceptual Change from the Framework Theory Side of the Fence, Science and Education 23 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Vosniadou, S., Skopeliti, I., & Ikospentaki, K., 2005, Reconsidering the role of artifacts in reasoning: Children's understanding of the globe as a model of the Earth, Learning and Instruction 15 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Vosniadou, S., Skopeliti, I., & Ikospentaki, K., 2004, Modes of Knowing and Ways of Reasoning in Elementary Astronomy, Cognitive Development 19 (επισυναπτόμενο αρχείο)


Ελληνικά συνέδρια

Παρίση, Αικ. & Σκοπελίτη, Ε., 2020, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας και 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Νευροψυχολογίας της ΕΛΨΕ, Η επίδραση της μνήμης εργασίας και της προϋπάρχουσας γνώσης στην κατανόηση επιστημονικών πληροφοριών μετά την ανάγνωση ανατρεπτικών κειμένων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2020

Κακαβάς, Κ., Ζαχάρος, Κ., Σκοπελίτη, Ε., & Κόμης, Β., 2020, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας και 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Νευροψυχολογίας της ΕΛΨΕ, Η εννοιολογική κατανόηση της γωνίας και των διαφορετικών πτυχών της μέσα από τη χρήση οπτικού προγραμματισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2020

Κακαβάς, Κ., Ζαχάρος, Κ., Σκοπελίτη, Ε., & Κόμης, Β., 2019, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.), Η οικοδόμηση της έννοιας της γωνίας με τη χρήση οπτικού προγραμματισμού. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών., Λευκωσία, Κύπρος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος, 6-8 Δεκεμβρίου 2019 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Σκοπελίτη, Ε. & Βοσνιάδου, Σ., 2019, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Οι διδακτικές αναλογίες στη μάθηση αντιδιαισθητικών πληροφοριών: Δημιουργία επιπλέ- ον παρανοήσεων ή οικοδόμηση γνώσης;, Αλεξανδρούπολη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 15-19 Μαΐου 2019 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Σκοπελίτη, Ε., & Βοσνιάδου, Σ., 2018, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση "Γεφυρώνοντας το Χάσμα μεταξύ των Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικής Πράξης", Ο ρόλος των αναλογιών στην κατανόηση μη-διαισθητικών εξηγήσεων μέσα από επιστημονικά κείμενα, Ρέθυμνο, Κρήτη, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 7-9 Απριλίου 2017 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Σκοπελίτη, Ε., & Βοσνιάδου, Σ., 2017, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας «Άτομα, Θεσμοί, Κοινωνία: Ο Κόσμος της Ψυχολογίας», Η διαδικασία της εννοιολογικής αλλαγής μέσα από την ανάγνωση επιστημονικών κειμένων: Παραποιήσεις νοήματος και Παρανοήσεις, None, None, Θεσσαλονίκη, 10-14 Μαΐου

Σκοπελίτη, Ε., & Βοσνιάδου, Σ., 2016, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Η Επίδραση της Πληροφορίας Κατηγοριοποίησης μέσω Ανατρεπτικών Κειμένων στην Προώθηση της Εννοιολογικής Αλλαγής, None, None, Αθήνα, 14-16 Απριλίου

Σκοπελίτη, Ε., & Βοσνιάδου, Σ., 2015, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ο ρόλος των αναλογιών στην κατανόηση επιστημονικών αντιδιαισθητικών πληροφοριών από μαθητές δημοτικού σχολείου, Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος, 27-31 Μαΐου

Σκοπελίτη, Ε., Γερακάκη, Σ., & Βοσνιάδου, Σ., 2009, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ο ρόλος των αναλογιών στη διαδικασία αναδόμησης των αρχικών επεξηγηματικών δομών των παιδιών για το φαινόμενο της εναλλαγής μέρας/νύχτας, None, None, Βόλος, 14-17 Μαΐου

Σκοπελίτη, Ε., & Βοσνιάδου, Σ., 2008, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Επανακατηγοριοποίηση της έννοιας της Γης και η σχέση της με τις ιδέες των παιδιών για το σχήμα της Γης, None, None, Αθήνα, 11-13 Απριλίου

Βοσνιάδου, Σ., Σκοπελίτη, & Γερακάκη, Σ., 2008, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ, Ο ρόλος των αναλογιών στη διαδικασία αναδόμησης των αρχικών επεξηγηματικών δομών των παιδιών για το φαινόμενο της εναλλαγής μέρας/νύχτας, None, None, Θεσσαλονίκη, 6-9 Νοεμβρίου

Σκοπελίτη, Ε., & Βοσνιάδου, Σ., 2008, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου της Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ, Οι πληροφορίες κατηγοριοποίησης προάγουν την αποτελεσματικότητα των ανατρεπτικών κειμένων, None, None, Θεσσαλονίκη, 6-9 Νοεμβρίου

Σκοπελίτη, Ε., & Βοσνιάδου, Σ., 2007, Ζ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Έρευνας και Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Η επίδραση ανατρεπτικών κειμένων στην κατανόηση του σχήματος της Γης, None, None, Αθήνα, 11-13 Μαϊου (επισυναπτόμενο αρχείο)

Σκοπελίτη, Ε., Εικοσπεντάκη, Κ., & Βοσνιάδου, Σ., 2003, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Επίδραση των εξωτερικών μοντέλων στις απόψεις των παιδιών για το σχήμα της γης, None, None, Ρόδος, 21-24 Μαΐου

Σκοπελίτη, Ε., Εικοσπεντάκη, Κ., & Βοσνιάδου, Σ., 2003, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της επίδρασης ενός κλειστού έναντι ενός ανοικτού ερωτηματολογίου στις απόψεις των παιδιών για το σχήμα της γης και την εναλλαγή μέρας/νύχτας, None, None, Ρόδος, 21-24 Μαΐου

Εικοσπεντάκη, Κ., Σκοπελίτη, Ε., & Βοσνιάδου, Σ., 2003, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Διερεύνηση των απόψεων των τυφλών παιδιών στην Παρατηρησιακή Αστρονομία, None, None, Ρόδος, 21-24 Μαΐου


Διεθνή συνέδρια

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2018, 11th International Conference on Conceptual Change, “Epistemic Cognition and Conceptual Change”, The Role of Instructional Analogies in Understanding and Persuading on the Validity of Counter-Intuitive Information, Austria, University of Klagenfurt, Klagenfurt, 29 August - 1 September 2018 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Skopeliti, I., Thanopoulou, K., & Tsagareli, M., 2018, International Conference on Educational Research “Confronting Contemporary Educational Challenges Through Research, Preschool Students’ Understanding of Astronomical Objects and Solar System and their Categorizations of the Earth, Patras, Greece, University of Patras, University of Patras, June 30 – July 02, 2017 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2017, 17th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction “Education in the Crossroads of Economy and Politics”, The Facilitating Role of Analogies in Understanding Scientific Texts, None, None, Tampere, Finland, August 27 - September 2

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2016, 10th International Conference on Conceptual Change: “Conceptual Change Meets Other Disciplines”, The Influence of Categorical Information in Promoting Conceptual Change in a Refutation Text Study, None, None, Florina, Greece, June 9-12

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2015, 16th Biennial Conference of EARLI, Using analogy to help children understand counter-intuitive expository texts, Limassol, Cyprus, European Association for Research on Learning and Instruction, Handcrafted Digital Solutions, Limassol, Cyprus, August 25-29

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2015, EuropeanAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science, Categorical Information Improves the Effectiveness of Refutation Texts, Torino, Italy, CEUR-WorkShop Proceedings, Torinο, Italy, September 25-27 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2015, 16th Biennial Conference of EARLI, Invalid inferences obtained from reading science texts are similar to misconceptions obtained in cross-sectional developmental studies, Limassol, Cyprus, European Association for Research on Learning and Instruction, Handcrafted Digital Solutions, Limassol, Cyprus, August 25-29

Skopeliti, I., Gerakakis, S., & Vosniadou, S., 2009, 2nd International Analogy Conference, The Role of Analogies in College Students' Understanding of Counter-Intuitive Expository Texts, Sofia, NBU Press, Sofia, Bulgaria, July 24-27 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Vosniadou, S., & Skopeliti, I., 2009, 31st Annual Meeting of the Cognitive Science Society, The role of analogies and models in children's comprehension of counter-intuitive science text, None, None, Amsterdam, The Netherlands, July 29 - August 1st

Vosniadou, S., Skopeliti, I., & Gerakakis, S., 2009, 13th Biennial Conference of EARLI, Children's erroneous inferences when reading counter-intuitive science text are like misconceptions in science, None, None, Amsterdam, The Netherlands, August, 25-29

Skopeliti, I., Gerakakis, S., & Vosniadou, S., 2009, 13th Biennial Conference of EARLI, Analogies can facilitate restructuring processes, None, None, Amsterdam, The Netherlands, August 25-29

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2009, AERA Annual Meeting “Disciplined Inquiry: Education Research in the Circle of Knowledge, The Influence of Categorical Information in Refutational Texts, None, None, San Diego, California, USA, April 13-17

Vosniadou, S., Skopeliti, I., & Gerakakis, S., 2008, XXIX International Congress of Psychology, Using analogy to help children understand counter-intuitive expository texts, None, None, Berlin, Germany, July 20-25

Skopeliti, I., Gerakakis, S., & Vosniadou, S., 2008, 6th International Conference on Conceptual Change, Analogies can facilitate restructuring processes, None, None, Turku, Finland, August 23-25

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2008, 6th International Conference on Conceptual Change, Categorical information improves the effectiveness of refutational texts, None, None, Turku, Finland, August 23-25

Vosniadou, S., Skopeliti, I., Gerakakis, S., & Blitsas, P., 2008, 30th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Analogies can facilitate the understanding of counter-intuitive expository texts, None, None, Washington, DC, USA, July 23-26

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2007, 2nd European Cognitive Science Conference, Reasoning with External Representations in Elementary Astronomy, London, Taylor & Francis, Delphi, Greece, May 23-27 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Vosniadou, S., Skopeliti, I., & Gerakakis, S., 2007, Workshop on Analogies: Integrating Multiple Cognitive Abilities held in conjunction with the 29th Meeting of the Cognitive Science Society, Understanding the role of analogies in restructuring processes, Osnabruck, Germany, Publications of the Institute of Cognitive Science, Nashville, Tennessee, August 1-4 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2007, 12th European Conference of EARLI, The influence of refutational and categorical information on children's scientific understanding, None, None, Budapest, Hungary, August 28 - September 1st

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2006, 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society, The influence of refutational texts on children's ideas about the earth, Mahwah, New Jersey, USA, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Vancouver, Canada, July 26-29 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2006, 5th European Symposium on Conceptual Change, Developmental shifts in children’s categorization of the earth, None, None, Stockholm, Sweden, June 14-17

Ikospentaki, K., Vosniadou, S., & Skopeliti, I., 2006, 5th European Symposium on Conceptual Change, The development of knowledge about the earth and the day/night cycle in blind and sighted children, None, None, Stockholm, Sweden, June 14-17

Vosniadou, S., & Skopeliti, I., 2005, 27th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Developmental Shifts in Children’s Categorization of the Earth, Mahwah, N. J, Erlbaum, Stressa, Italy, July, 21-23 (επισυναπτόμενο αρχείο)

Vosniadou, S., & Skopeliti, I., 2005, 2005 Annual Meeting of the American Educational Research Association, Conceptual change from a combined cognitive and socio-cultural perspective, None, None, Montreal, Canada, April 11-15

Skopeliti, I., & Vosniadou, S., 2004, 4th European Symposium on Conceptual Change, How cultural artifacts influence children's understanding of the shape of the earth?, None, None, Delphi, Greece, May 19-23

Skopeliti, I., Ikospentaki, K., & Vosniadou, S., 2004, 18th Symposium of the International Society for the Study of Behavioural Development, Modes of knowing and ways of reasoning in elementary astronomy, None, None, Ghent, Belgium, July 11-15

Vosniadou, S., Skopeliti, I., & Ikospentaki, K., 2003, 10th European Conference of EARLI, Acquisition vs. Participation or Acquisition via Participation?, None, None, Padova, Italy, August 26-30

Skopeliti, I., Ikospentaki, K., & Vosniadou, S., 2002, 3rd European Symposium on Conceptual Change, Influence of the external models on children's representations of the earth, None, None, Turku, Finland, June 26-28

Vamvakoussi, X., Kollias, V., Vosniadou, S., Skopeliti, I., & Ikospentaki, K., 2002, 3rd European Symposium on Conceptual Change, How does participation in a CSCL project influence Greek teacher's preferences for teaching practices baed on conceptual change?, None, None, Turku, Finland, June 26-28

Skopeliti, I., Ikospentaki, K., & Vosniadou, S., 2001, 9th European Conference of EARLI, Comparing the effects of an open vs. a closed questionnaire on children's understanding of the spherical shape of the earth and the day/night cycle, None, None, Fribourg, Switzerland, August 28 - September 1st