Αρχική Σπουδές Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορίες


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σκοπός

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης».

Αντικείμενο

Το ΠΜΣ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης», με ειδίκευση στα εξής πεδία:

  1. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  2. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση
  3. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΜΣ.

Κατηγορίες υποψήφιων για το ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί (α) πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, και (β) πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων υπό προϋποθέσεις. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΜΣ.

Διαδικασία εισαγωγής υποψήφιων

Κάθε δύο χρόνια δημοσιεύεται προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών (ΜΦ) στο ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι/ες ΜΦ υποβάλλουν αίτηση για τη διαδικασία εισαγωγής σε μία από τις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. Κανονισμό ΠΜΣ). Η εξεταστέα ύλη των τριών ειδικεύσεων αναρτάται έγκαιρα στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Εφόσον οι υποψήφιοι/ες ΜΦ έχουν περάσει επιτυχώς τη γραπτή εξέταση που προβλέπεται ως μέρος της διαδικασίας εισαγωγής, καλούνται σε προφορική συνέντευξη. Η τελική επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση συγκεκριμένων κριτηρίων που περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό ΠΜΣ, όπως άλλωστε και όλη η διαδικασία.

Εγγραφή και ανανέωσή της κάθε εξάμηνο

Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε διετίας γίνεται σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι ΜΦ υποχρεούνται (α) να ανανεώνουν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική γραμματεία του Τμήματος κάθε εξάμηνο, και (β) να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και τη Διπλωματική τους Εργασία στο εξάμηνο που προβλέπεται. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΜΣ.

Μαθήματα και Διπλωματική Εργασία

Οι ΜΦ εντάσσονται εξ αρχής σε μια από τις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ, οι οποίες προσφέρουν μία σειρά μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής. Στο 1ο έτος, οι ΜΦ παρακολουθούν τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο: ένα (1) υποχρεωτικό και δύο (2) επιλογής. Στο 2ο έτος και συγκεκριμένα στο Γ’ εξάμηνο ισχύει και πάλι το ίδιο, ενώ στο Δ΄ εξάμηνο οι ΜΦ εκπονούν αποκλειστικά τη Διπλωματική τους Εργασία με Επιβλέποντα/Επιβλέπουσα ένα μέλος ΔΕΠ της ειδίκευσής τους. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα διαρκούν τρεις ώρες την εβδομάδα και η συμμετοχή των ΜΦ είναι υποχρεωτική (το επιτρεπτό όριο απουσιών ανά μάθημα είναι δύο (2) απουσίες). Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον δίωρη φροντιστηριακή άσκηση σε όσα μαθήματα κρίνεται αναγκαίο. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΜΣ.

Εξετάσεις

Οι ΜΦ έχουν δυνατότητα να εξεταστούν μέχρι δύο φορές σε κάθε μάθημα, κατά την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος και κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας του/της ΜΦ ορίζεται μία Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο/η Επιβλέπων/Επιβλέπουσα και δύο (2) επιπλέον εξεταστές που ανήκουν στην ίδια ή συναφή ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονήθηκε η εργασία. Σε περίπτωση αποτυχίας , ο/η ΜΦ μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΜΣ.

Άλλες υποχρεώσεις ΜΦ

Οι ΜΦ έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε ερευνητικά σεμινάρια ή ημερίδες που οργανώνονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Επίσης, έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σε εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, στην υποβοήθηση πρακτικών ασκήσεων, στη διεξαγωγή προπτυχιακών εξετάσεων και γενικά στην ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΜΣ.

Απονομή ΔΜΣ

Οι υποχρεώσεις των ΜΦ ολοκληρώνονται εφόσον (α) παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς σε εννέα (9) υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή μαθήματα (90 πιστωτικές μονάδες/ECTS), και (β) περατώσουν επιτυχώς τη Διπλωματική τους Εργασία (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS), συγκεντρώνοντας έτσι 120 συνολικά πιστωτικές μονάδες/ECTS. Στη συνέχεια, οι ΜΦ λαμβάνουν το ΔΜΣ ύστερα από έγκριση της Συνέλευσης. H απονομή ΔΜΣ γίνεται ενιαία για όλα τα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος. Για αναλυτικότερη ενημέρωση, βλ. Κανονισμό ΠΜΣ.

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ/ΠΔΣ

Μαρίντα Εργαζάκη (Διευθύντρια)
Στάθης Μπάλιας (Αναπληρωτής Διευθυντής)
Γεράσιμος Κουστουράκης
Βασιλική Ρήγα
Ειρήνη Σκοπελίτη