Αρχική Σπουδές Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κανονισμός


Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εδώ θα βρείτε τον «Κανονισμό ΠΜΣ» (ΦΕΚ 2693/02.07.2019, τ.Β’), στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος.